Regulamin

Sklep internetowy znajdujący się na stronie wemax.pl prowadzony jest przez firmę WEMAX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 9, 15-161 Białystok, tel. 85 743 10 95, e-mail biuro@wemax.pl, NIP 5421000046.

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą e-mail).

Podstawowe definicje:

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego

Sprzedawca lub Usługodawca: WEMAX Sp. z o.o., ul. Odrzańska 9, 15-161 Białystok, NIP 5421000046, REGON 050282488, KRS 0000048855

Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu

Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wemax.pl

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą zwaną loginem i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu

Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę

Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie

Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości zwanych newsletter, zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub akcjach promocyjnych i wyprzedażowych w Sklepie.

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: WEMAX Sp. z o.o., ul. Odrzańska 9, 15-161 Białystok, adres poczty elektronicznej biuro@wemax.pl , numer telefonu 85 743 10 95

Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie
3) opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. 

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo.

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

- przetwarzane zgodnie z prawem
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219ze zm.).

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z powyższych przepisów.

Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom tj. jak firmom kurierskim oraz spedycyjnym, w tym brokerom logistycznym, dostawcy oprogramowania sklepu internetowego, księgowości, podmiotom realizującym przygotowanie wysyłki towaru na rzecz Sklepu w przypadkach specjalnych zamówień.

Informacje dodatkowe

Konto

Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@wemax.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: WEMAX Sp. z o.o., ul. Odrzańska 9, 15-161 Białystok

Newsletter

Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@wemax.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: WEMAX Sp. z o.o., ul. Odrzańska 9, 15-161 Białystok

Opinie

Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (np. komentarzy i opinii) Klienta w szczególności dotyczących Towarów.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

2. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną, dla podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych.

3. Na zakupiony towar wystawiamy faktury VAT na osobę fizyczną lub prawną.

4. Zamówienia składane przez Internet są równoważne z zamówieniami złożonymi na piśmie lub e-mail.
- Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury, np. dodać nowe produkty.
- Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania z magazynu sprzedającego lub w przypadku towarów dostarczanych na zamówienie (nie będących w momencie złożenia zamówienia w magazynie sprzedającego) do momentu wysłania towaru przez dostawcę WEMAX Sp. z o.o..
- Potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, a jego realizacja do 14 dni roboczych. Nie dotyczy produktów sprowadzanych na zamówienie, których termin dostawy nie jest wyraźnie podany na stronach Sklepu.
- Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u na magazynie dostawców/producentów. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

5. Obowiązującą formą płatności jest gotówka, pobranie, przedpłata lub płatność poprzez system płatności internetowych.

6. Towar dostarczany jest firmą kurierską wybraną przez sprzedającego lub firmą kurierską wskazaną przez kupującego. W przypadku wskazania przez klienta firmy kurierskiej, klient sam ponosi odpowiedzialność za stan przesyłki.

7. Gwarancja. Gwarancja na sprzedawane produkty wynosi 12 miesięcy. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub powstałe w wyniku normalnego zużywania się części. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię faktury z dołączonym opisem reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez producenta. W niektórych przypadkach okres reklamacji może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to już niemożliwe, sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sprzedaży towary do wyboru.
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Zagadnienia związane z prywatnością określa polityka prywatności.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez klienta swojego loginu i hasła osobom trzecim.

10. Wymienione w sklepie nazwy, znaki firmowe i towarowe są wyłącznie własnością ich właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.

11. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

12. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie zgodnie z numerem produktu.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian oraz do odrzucania ofert kupna, które zawierają błąd lub nie są możliwe do zrealizowania zgodnie ze złożoną ofertą kupna.

14. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.

15. Zdjęcia produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłymi zmianami proponowanych produktów. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Niektóre ze zdjęć np. w przypadku akcesoriów i części zamiennych mogą przedstawiać kompletne urządzenie, maszynę lub produkt do którego przewidziana została część lub akcesoria.

16. Regulamin określa zasady składania zamówień on-line na stronie www.wemaxpl . Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień zawartych w regulaminie. W sprawach nieujętych w regulaminie obowiązują aktualne przepisy prawa.

17. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WEMAX Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wemax Sp. z o.o.